Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 附國

《附國》

Library Resources
1 附國:
附國,隋代通焉。在蜀郡西北二千餘里,即漢之西夷也。有嘉良夷,即其東種姓自相率領,不能統一,土俗與附國同,言語少殊。其人並無姓氏。其地南北八百里,東西千五百里。無城柵,近川谷,傍山險。俗好復讎,故壘石為霻而居,以避其患。其霻與巢字同。高至十餘丈,下至五六丈,狀似浮圖。於下級開小門,從內上通,夜必關閉。有二萬餘家。弓長六尺,以竹為弦。妻其群母及嫂。兒弟死,父兄亦納其妻。好歌舞,鼓簧,吹長笛。有死者,無服制,置屍於高床上,沐浴衣服,被以牟甲,覆以獸皮。子孫不哭,帶甲舞劍而呼云:「我父為鬼所取,我欲報冤殺鬼。」其俗以皮為帽,形圓如缽,或戴羃。衣多毛毼裘,毼,胡割反。全剝牛腳皮為闪,項繫鐵鎖,手貫鐵釧。王與酋帥金飾首,胸前懸一金花,徑三寸。其土高,氣候涼,多風少雨。土宜小麥、青科。山出金銀,多白雉。水有嘉魚,長四尺而鱗細。

2 附國:
煬帝大業四年,其王遣子弟宜林率嘉良夷六十人朝貢。嘉良有水闊六七十丈,附國水闊百餘丈,並南流,用皮為舟而濟。附國南有薄緣夷,風俗亦同。西有女國。其東北連山,綿异數千里,接党項及諸羌。按:其地接汶山,故為附焉。

URN: ctp:n564698