Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《稽胡》

Library Resources
1 稽胡:
稽胡,一曰步落稽,蓋晉時匈奴別種,劉元海五部之苗裔也。或云山戎赤狄之後。自離石以西。離石,今昌化郡。安定以東,今安定郡是。方七八百里,居山谷閒,種落繁熾。其俗土著,亦知種田,地少桑蠶,多衣麻布。其丈夫衣服及死亡殯葬,與中夏略同;婦人多貫蜃貝以為耳頸飾。又與華人錯居,其渠帥頗識文字。其言語類夷狄,因譯乃通。蹲踞無禮,貪而忍害。俗好淫穢。雖分統郡縣,列於編戶,然輕其徭賦,有異齊人。山谷阻深者,未盡役屬,而凶悍恃險,數為寇亂。

2 稽胡:
後魏明帝孝昌中,有劉蠡升者,居雲陽谷,今縣界。自稱天子,立年號,署百官。後為齊神武所滅。

3 稽胡:
後周明帝武成初,延州稽胡郝阿保、郝狼皮延州,今延安郡。率其種人,附於齊氏,并與其部劉素德共為影響。周柱國豆盧寧督諸軍,與延州刺史高琳擊破之。建德五年,武帝敗齊師於晉州,今平陽郡。乘勝逐北,齊人所棄甲仗未暇收斂,稽胡乘閒竊出,盜而有之。乃立蠡升孫沒鐸為主,號聖武皇帝。後齊王憲為行軍元帥討破之。自是寇盜頗息。

URN: ctp:n565292