Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《衮衣》

Library Resources
1 衮衣:
《说文》曰:衮,天子享先王,卷音衮龙绣于下幡,一龙蟠阿上向。

2 衮衣:
《释名》曰:衮,卷也,画卷龙于衣也。

3 衮衣:
《书》曰:帝曰:“予欲观古人之象,孔安国曰:欲观衣法象衣服制。日月星辰,山龙华虫,日月星为三辰。华象草华。虫,雉也。画三展山龙华虫于衣服,施旌旗。作会宗彝,会,会五彩也。以五彩成此幌猩。宗庙尊彝,亦以山龙华虫为饰。藻火粉米,黼黻絺绣,藻,水草有文者。火为火字,粉若粟,米若聚米,黼若斧形,黻为两己相背,葛之精者曰絺,五色备曰绣也。以五彩彰施于五色作服,汝明!”以五色明施五彩,作尊卑服,汝制之也。

4 衮衣:
《尚书大传》曰:山龙青,华虫黄,作缋黑,宗彝白,藻火赤,天子五服。

5 衮衣:
《诗》曰:九罭之鱼,鳟鲂。我觏之子,衮衣绣裳。
又曰:君子来朝,何锡予之?虽无予之,路车乘马。又何予之?玄衮及黼。
又曰:衮职有阙,仲山甫补之。

6 衮衣:
《左传》曰:诸侯伐楚,许男斯卒于师。凡诸侯薨于朝会,加一等;死王事,加二等。于是以衮敛。衮衣,公服也。谓加二等。

7 衮衣:
《礼》曰:有以大为贵者,天子龙卷,诸侯黼,大夫黻,士玄衣纁裳。

8 衮衣:
《郊特牲》曰:祭之日,王被衮以象天,戴冕藻,十有二旒,则天数也。

9 衮衣:
又《明堂位》曰:衮冕立于阼。

10 衮衣:
《周礼·春官上·司服》曰:王之吉服,享先王则衮冕。

11 衮衣:
又《夏官下》曰:节服氏掌祭礼朝觐衮冕,六人,维王之大常。郑玄曰:服冕者,从王服也。维,维之以缕。王旌十二旒,两,两也,缕缀连其旁,三人持之礼,天子旌曳也。

12 衮衣:
《仪礼·觐礼》曰:天子衮冕负斧扆。

13 衮衣:
《汉书》曰:韦孟诗云:“肃肃我祖,家自豕韦。衮衣朱黻,四壮龙旗。”

14 衮衣:
《后秦记》曰:姚襄梦弟苌上御座,著衮服,谓官属曰:“此儿或能大起吾族。”

15 衮衣:
《齐书》曰:陆澄兼左丞,泰始六年,诏皇太子朝贺服衮冕九章。澄与议曹郎丘仲起议:“服冕以朝,实著经文。秦除六冕,汉明还备,魏晋己来,不欲令臣下服冕,故位公者加侍官。今皇太子礼绝群臣,宜遵圣王盛典,革近代之制。”

16 衮衣:
《唐书》曰:代宗时,渤海质子盗衮龙服,捕得之。词云:“慕中国衣服。”上赦之。

17 衮衣:
董巴《汉与服志》曰:上古衣毛而冒皮,后世圣人易之以丝麻。观翚翟之文、荣华之色,乃染帛以效之,始作五彩,成以为服。黄帝尧舜垂衣裳,盖取诸乾坤有文,故上衣玄而下裳黄。秦以战国即天子位,灭去礼学,郊祀之服皆以初玄。汉承掌故,至显示初服冕旒衣章以祀天地。养三老五更于三雍,三公九卿郊祀天地明堂,皆冠冕垂旒,衣裳玄上纁下,乘由备文日月星辰十二章,三公诸侯用山龙九章,九卿以下用华虫七章,皆五彩衣裳。乘与,刺史、公候、九卿己下皆织成,陈留襄邑献之。

18 衮衣:
《续汉·与服志》曰:圣人处天子位,服日月升龙,所以福其德,章其功也。贤人佐圣,封国爱民,黼黻、文绣、降龙,所以显其仁,光其能也。

19 衮衣:
《环济要略》曰:天子龙冕,诸侯黼,大夫黻。白与黑谓之黼,黑与青谓之黻,青与赤谓之文,赤与白谓之章,五色备谓之绣。诸侯去日月星辰,服山龙华虫,卿大夫去山龙华虫,服藻火,服粉米。

20 衮衣:
挚虞《决疑要注》曰:秦除衮冕之制,惟为玄衣绛裳,一具而己。汉兴亦如之。中兴后,明帝永平中使诸儒案古文,依图书,始复造衮冕之服,至于今用之。

21 衮衣:
《谷梁传序》曰:一字之褒赏,逾华衮;片言之贬诛,深斧钺。

22 衮衣:
《六韬》曰:昔帝尧王天下,黼衣絓履不敝尽不更为也。

23 衮衣:
《傅子》曰:魏明帝疑三公衮冕之服似天子,减其彩章。

24 衮衣:
《陈留风俗传》曰:襄邑县南有涣水,有睢水。传曰:“睢涣之水出文章。”故有黼黻藻锦,日月华虫,以奉天子宗庙御服焉。

URN: ctp:n394158